Naše filosofie

Jsme společnost sdružující odborníky na psychologii, pedagogiku, speciální pedagogiku, didaktiku a dále také designery a návrháře multimediální vzdělávacích materiálů. Pustili jsme se do tvorby diagnostických a rozvojových nástrojů, protože chceme zlepšit vzdělávání. Zejména předškolní věk považujeme za zcela klíčové období. Jsou budovány základy, na kterých děti budou dále stavět celý svůj život. Naše motto zní:

„Pomáháme zjišťovat a naplňovat potenciál dítěte“

Při spolupráci s mateřskými školami vycházíme z mnoha let praxe, také se opíráme o poznatky z akademického prostředí. Inspiraci nacházíme i v zahraničí, kde třeba již mohli nalézt řešení na některé problémy, s kterými se potýkají školky v ČR. Nedílnou součástí naší práce je tvůrčí činnost – přicházíme s vlastními inovacemi pro zkvalitnění výukového procesu. V obecné rovině by se náš přístup dal shrnout takto:

Pochopení potřeb dětí → Podpora rozvoje → Větší šance na úspěch a štěstí

Podporujeme pedagogy a rodiče

Děti jsou zvídavé a rychle se učí. Rodiče a učitelé jsou však pro jejich plný rozvoj nezastupitelní. Jsou pro ně vzorem, jsou průvodci při poznávání světa kolem, věnují dětem svou péči a lásku. My se pedagogy a rodiče snažíme v jejich důležité roli maximálně podpořit. Rodičům poskytujeme cenné informace o vývoji dětí a rovněž doporučení, jakým směrem se mohou zaměřit.

Velká část rozkvětu rozmanitých znalostí a dovedností dětí je možná hlavně díky práci učitelek a učitelů v MŠ. Podstatný je individuální rozvoj stejně jako možnost hrát si a učit se v kolektivu s vrstevníky. Starat se o plnou třídu není jednoduchý úkol, přitom je to nesmírná odpovědnost. Skrze pomocné nástroje a materiály se pokoušíme pedagogům usnadnit jejich činnost tak, aby se mohli rozvoji dětí věnovat naplno a cítili se komfortně.

iSophi principy pro vzdělávání

  1. Respekt ke každému dítěti – K dětem je třeba přistupovat s úctou a respektovat jejich potřeby. Důležité je také respektovat jejich jednotlivé vývojové fáze. V největší dobré míře je vhodné dát prostor přirozené zvídavost a též brát v úvahu preference dítěte. Každé dítě by mělo mít možnost naplnit svůj potenciál, proto podporujeme individuální přístup a rovnost šancí.
  2. Prevence potíží – Pokud jsou včasně rozpoznány náznaky problémů, je do značné míry možné jim předejit nebo je aspoň minimalizovat. Například díky pedagogické diagnostice v MŠ a zaměření se na oslabné oblasti se dají výrazně snižovat rizika problémů ještě před nástupem do školy. V důsledku má prevence potíží významný podíl na celkové pohodě a štěstí dítěte.
  3. Komplexní rozvoj – Dnešní svět klade před člověka mnohé výzvy, děti by měly být na život dobře připraveny díky spektru znalostí a dovedností. Děti se učí všemi smysly – skrze rozmanitost podnětů a zkušeností v kombinaci s dětskou zvídavostí je možné podpořit plný rozvoj kompetencí i vědomostí. Neméně důležitá jako prevence potíží je podpora silných stránek, o které děti mohou opřít své jedinečné talenty.
  4. Komunikace & kooperace – Celá společnost stojí na mezilidských vztazích a vazbách, děti by měly poznat brzy radost a přínosy, které spolupráce s vrstevníky, rodiči i pedagogy přináší. Rodina stejně jako školka by měly být bezpečným prostředím, kde se dá společně žít, bavit se a učit se.
  5. Důraz na odbornost – Zodpovědný přístup ke vzdělávání zahrnuje schopnost využít ku prospěchu dětí současný stav poznání o vývojové psychologii, výukových metodách, didaktických materiálech a o dalších souvisejících tématech. Propojení akademického zkoumání a praxe umožňuje zefektivňovat vzdělávání. Zkušenosti a příklady dobré praxe je užitečné sbírat nejen u nás, ale také v zahraničí.

Jak vzniklo jméno „iSophi“

Jméno pro nástroje pro vzdělávání vychází z latinského  „sophia“, které překládáme jako „moudrost“. To samotné má původ ve starořeckém „sophíā“, což je o něco širší a značí „učení“, „hlubokou znalost“ či právě „moudrost“.

Starověká moudrost byla osvěžena předponou v podobně písmena  „i“. To odkazuje na moderní dobu plnou inovací, interakcí, individualizace, integrace, inteligence, internetu. V angličtině také toto písmenko znamená „já“ (tzn. osobní přístup). A pokud u angličtiny ještě zůstaneme, tak by se rozhodně dalo uplatnit také slovíčko „improve“ neboli „zlepšit“.

Pokud to dáme dohromady vznikne „iSophi“ čili modernizace a zlepšování učení, podpora moudrosti.